Podsumowanie warsztatów dla rodziców

W czwartek 26.03.2015 roku zakończył się cykl warsztatów dla dorosłych uczestników z Białorusi. Intensywne szkolenia odbywały się we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 prowadzonym przez Fundację „Umbrella”, dofinansowywanym ze środków Gminy Wrocław.

W poniedziałek warsztaty prowadziła pani Aleksandra Kowal. Uczestnicy zapoznali się z historią i przedmiotem działalności centrum „Sektor 3”, które wspiera i pomaga blisko 200 organizacjom pozarządowym. Tego dnia poruszano także kwestię efektywnych technik rozwoju i umacniania społeczeństwa obywatelskiego. Duże zainteresowanie Białorusinów wywołało zagadnienie skutecznego motywowania wolontariuszy do działań na rzecz społeczności.

We wtorek prowadząca zajęcia pani Magdalena Dzikowska przybliżała uczestnikom zagadnienia dotyczące profilaktyki stresu i sposobów jego przezwyciężania. Przekazała również wiele ciekawych zaleceń. Z psychologicznego punktu widzenia nie jest ważne to, co się dzieje, ale jak człowiek interpretuje wydarzenia. Życie jest tak nieprzewidywalne, że nie nigdy nie możemy być pewni, że to, co dziś jest w naszym przekonaniu problemem, kłopotem, jutro nie będzie już istotną przewagą. Ważnym jest, aby nie tracić energii i wypracować umiejętność dystansowania się od problemów.

Trzeci dzień poświęcony był m.in. wolontariatowi. Słuchacze dowiedzieli się o znaczeniu wolontariatu dla organizacji pozarządowych oraz jak zbudować sprawnie działający zespół wolontariuszy. Poszerzyli również wiedzę dotyczącą motywowania wolontariuszy do działania.

Iwona Nowińska zapoznała uczestników z możliwościami uczestniczenia obywateli w podejmowaniu decyzji dotyczących wykorzystania środków z budżetu lokalnego. Słuchacze dowiedzieli się o Wrocławskim Budżecie Obywatelskim - procesie, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli. Wrocławski Budżet Obywatelski jest projektem nastawionym przede wszystkim na aktywizację mieszkańców. Daje im możliwość decydowania o ważnych dla nich inwestycjach.

Ostatniego dnia warsztatów zajęcia prowadził prezes Fundacji „Umbrella”Grzegorz Tymoszyk. Mówił m.in. o historii społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Podkreślił, iż Białorusini na drodze do demokratyzacji swojego kraju powinni unikać polskich błędów z okresu transformacji ustrojowej, jak bezkrytyczne przyjęcie kapitalizmu czy nadmierne łączenie kościoła i polityki. Słuchacze dowiedzieli się o procesie konsultacji społecznych, jednym z niezbędnych elementów nowoczesnego demokratycznego społeczeństwa. W Polsce są one wymagane przez prawo, a ich organizacja i finansowanie leży w gestii rządu i władz samorządowych. Odbywać się mogą także na wniosek organizacji pozarządowych, związków zawodowych, środowisk i grup obywateli.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla białoruskich uczestników projektu!